Steun ons

Wij behartigen natuurbelangen

Sympathisanten/donateurs

De Natuur- en Vogelwacht is afhankelijk van een grote achterban, mensen die onze doelstellingen steunen en zich met onze organisatie en de natuur verbonden voelen.

Ondersteuning kan op verschillende manieren. Zo kennen we donateurs, die periodiek een geldelijke bijdrage overmaken, sympathisanten die dat af en toe of om budgettaire redenen minder vaak doen en volgers op de sociale media die zich bij ons werk betrokken voelen en ons volgen.

Ten behoeve van onze aanhang geven wij het periodiek “Natuurblad” uit met wetenswaardigheden over de natuur en de cultuurhistorie van de Biesbosch. Ons Natuurblad wordt ook onder andere organisaties en instellingen (bijvoorbeeld bibliotheken) verspreid.

Het bankrekeningnummer van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is: NL11 INGB 0005503020 ten name van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch.

Aan de slag

Vrijwilligers

Hoewel de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch al tientallen jaren ook twee professioneel opererende afdelingen onder haar vleugels heeft, is de stichting van oorsprong een echte vrijwilligersorganisatie. Van, voor en door vrijwilligers is nog steeds ons motto. Verreweg de meeste vrijwilligers zijn actief bij onze Vogelwerkgroep.

Maar ook op andere fronten zijn er veel vrijwilligers voor onze organisatie in de weer. Soms gaat het daarbij ook om minder voor de hand liggende taken. Aangezien de NVB veel materieel en zelfs vastgoed in eigendom heeft, moet er ook regelmatig onderhoud gepleegd worden. Onze REN-ploeg bijvoorbeeld houdt zich met beheer en onderhoud van opstallen, machines en gereedschap bezig. Het woord REN staat in dit verband voor renovatie. Schilders, elektriciens, timmerlieden, lassers et cetera. Handige mannen en vrouwen zijn welkom dus.

Ook voor administratieve talenten en digitale wizzkids is er bij de Natuur- en Vogelwacht altijd plaats. Verstandige vrouwen en mannen zijn eveneens welkom dus. Soms hebben dergelijke vrijwilligers een natuurachtergrond, maar vaak ook helemaal niet. Dan willen zij vooral graag nuttig bezig zijn en spreekt een idealistische club als de onze hen daarbij aan. In het landschap zijn we al sinds begin tachtiger jaren van de vorige eeuw aan de slag met een zaterdag Knotploeg.

3 fondsen

De verschillende fondsen

Het Boekenfonds

Bedoeld om publicaties mogelijk te maken op het gebied van natuur, landschap of cultuurhistorie van het hele Biesboschgebied en omgeving.

Het bankrekeningnummer van het Boekenfonds is: NL83ABNA 563909633 ten name van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch en onder vermelding van Boekenfonds.

Het Grondfonds

Sinds 2016 beheren we ook een grondfonds om de kosten voor grondverwerving en de ontwikkeling en inrichting van natuurgebiedjes uit te financieren.

Het bankrekeningnummer van het Grondfonds is: NL58 ABNA 0428484115 ten name van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch en onder vermelding van Grondfonds.

Het Otterfonds

In 2023 hebben we het Otterfonds in het leven geroepen voor het faciliteren van een definitieve terugkomst van deze onmisbare soort in de Biesbosch en voor een betere bescherming van de Otter in Nederland.

Het bankrekeningnummer van het Otterfonds is: NL11 INGB 0005503020 ten name van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch en onder vermelding van Otterfonds.