Natuur- en Vogelwacht Biesbosch beschermt inheemse planten, dieren en landschapstypen.

Over ons

Wij behartigen natuurbelangen

De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch (NVB) is een vrijwilligersorganisatie die in 1983 is opgericht onder de naam Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht. Er was indertijd dringend behoefte aan een organisatie die de natuurbelangen op het Eiland van Dordrecht zou gaan behartigen. Thans bestaat onze organisatie uit vijf bestuursleden, ruim 150 vrijwilligers, een wisselend aantal (vaste) medewerkers en meer dan 5.000 sympathisanten. De naam is in 2013 veranderd in Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch.

Natuur- & Vogelwacht Biesbosch

Doelstellingen

De algemene doelstelling van de stichting is: Het beschermen en ontwikkelen
van inheemse planten, dieren en landschapstypen in Nederland. De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is een natuurorganisatie met een landelijke status.

De stichting probeert haar doelstelling te bereiken door:

Het aanplanten, onderhouden en beheren van bomen, boomgroepen, bosjes en andere (kleine) landschapselementen, die een biotoopfunctie vervullen voor planten en dieren, dan wel een karakteristieke waarde hebben voor het landschap. Wij werken hieraan samen met ons eigen LOP Dordrecht.

Het geven van voorlichting aan belangstellenden en het ontwikkelen van educatieve activiteiten die kunnen leiden tot meer kennis van en een beter begrip voor natuur en milieu. Wij werken hieraan samen met ons eigen natuur- en cultuurhistorisch museum Twintighoeven en ons Natuur Informatie Centrum.

Het uitvoeren van ecologische inventarisaties en natuurmonitoring. Inventariseren geeft inzicht en kan als basis dienen voor het vaststellen van beheer en beleid.Wij werken hieraan samen met ons eigen ecologisch onderzoeks- en adviesbureau NWCadvies.

De productie en uitgifte van publicaties, verspreidingsatlassen en boeken over natuur of cultuurhistorie. Wij werken hieraan samen met onze eigen natuuruitgeverij Strix.

Deze uitgaven zijn voor een groot deel te vinden op Biesboschboek.nl. Staat de Biesboschtitel die je zoekt er niet op? Neem dan contact met ons op en we zoeken graag met je mee.

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

Nieuwe website geboren!

Jubilerende Ondernemer

Geridderd

Meer dan een miljoen vogels trekken over de Biesbosch bij hun tocht naar het zuiden of noorden.

Organisatie

Het Bestuur

Onze stichting wordt bestuurd door een bestuur van vijf personen die op hun beurt weer worden ondersteund door een aantal zogenaamde bestuursadviseurs.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Voorzitter /

Reinier Jaquet

Secretaris /

Rob Haan

Penningmeester /

Wil Haan-Hagers

Bestuurslid /

Sander Terlouw

Bestuurslid /

Jeanine van Dijk

Bestuursadviseur /

Karen Eelderink

Bestuursadviseur /

Michel Kapoen